zdjecie programow

nasz zespol

poradnia2023

04.04.2024 r.  godz. 8:00

18.04.2024 r.  godz. 8:00

07.03.2024 r.  godz. 8:00
21.03.2024 r.  godz. 8:00

tus

 

Jeśli Twoje dziecko ma trudności z:

 • radzeniem sobie z emocjami
 • zawieraniem i podtrzymywaniem znajomości
 • reagowaniem na porażkę, niepowodzenie
 • wyrażaniem własnego zdania
 • asertywnym reagowaniem 

to Trening Umiejętności Społecznych pomoże mu  zniwelować te trudności, wzmocni jego samoocenę, pewność siebie i umiejętności społeczne.

Trwają zapisy na zajęcia grupowe TUS dla uczniów klas I-III

Zgłoszenia:

 • tel. 42 719 07 67
 • w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie, 
  ul. Kościuszki 10

Zapraszamy

 

12 grudnia 2023 r.  godz. 8:00

wwr

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWR)
(Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych)

Kto może korzystać z tej formy pomocy?
Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głownie wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci:
- ze stwierdzoną niepełnosprawnością;
- na okres: od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole;
- zamieszkałych i/lub uczęszczających do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Miasta Głowna, Gminy Głowno, Miasta – Gminy Stryków.
Jakie dokumenty należy przygotować?
1. Pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka o rozpatrzenie sprawy przez Zespół Orzekający – wzór wniosku dostępny na stronie www i w sekretariacie Poradni.
2. Aktualne zaświadczenie (oryginał) od lekarza specjalisty (neurolog/ lekarz rehabilitacji/ ortopeda/ laryngolog/ okulista/ psychiatra) o stanie zdrowia dziecka - określające rodzaj niepełnosprawności.
3. Inna dokumentacja uzasadniająca wniosek, w szczególności opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego oraz wydane wcześniej orzeczenia lub opinie.
4. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna lub logopedyczna, obserwacja niezbędna do wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może zostać na wniosek rodzica przeprowadzona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst.jedn.:Dz. U. z 2021 r. , poz. 1082),
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),
– Rozporządzenie MEN dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017r., poz. 1635)
– Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 2061),
– Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199, z późn. zm.).

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głownie

Poniedziałek 8:00 -16:00
Wtorek 8:00 -18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-18:00
Piątek 8:00-16:00

Punkt konsultacyjny w Strykowie ( ul. Targowa 21, Stryków)
Poniedziałek 8:00-12:00
Środa 8:00-12:00
Czwartek 11:00-15:00

Godziny dostępności pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie

Anna Pietrowicz - piątek godz. 12.00-13.00
Anna Nowacka - piątek godz. 15.00-16.00
Agata Szymczak - piątek godz. 10.00-11.00
Agnieszka Śliwkiewicz - piątek godz. 12.00-13.00
Małgorzata Majewska - czwartek godz. 13.00-14.00
Iwona Wojciechowska - wtorek godz. 13.00-14.00

Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

Drogi rodzicu!

 • O wizycie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej powiedz dziecku na jakiś czas przed terminem spotkania, nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę. Powiedz dziecku, że pójdziecie tam RAZEM – bliskość rodzica jest bardzo ważna, ponieważ zminimalizuje odczuwany przez dziecko lęk przed nieznanym.
 • Zadbaj, aby dziecko w dniu badania było zdrowe, wypoczęte – pozwoli to na pełne zaangażowanie w badanie. Powiedz, że Poradnia jest miejscem przyjaznym, w którym można pobawić się z miłymi osobami, jak również porozmawiać na różne tematy. Unikaj takich słów jak „badanie” czy „diagnoza”, gdyż może to wywołać negatywne skojarzenia, niepokój a nawet lęk.
 • Nie sugeruj dziecku celu wizyty i powodu dla którego zjawi się w Poradni – nie mów że NA PEWNO pójdzie lub nie pójdzie do szkoły! - Nie strasz ani nie obarczaj poczuciem winy z powodu konieczności wizyty w Poradni. Dziecko nie może mieć przeświadczenia, że idzie „za karę” albo dlatego, że nie umie wykonywać różnych rzeczy czy nie radzi sobie w różnych sytuacjach.
 • Nie wymagaj i nie przypominaj nieustannie dziecku, że ma pracować pilnie i solidnie – może to bowiem utrudniać pracę podczas badania. Zaznacz, że w Poradni dziecko spędzi pewien czas bawiąc się, rysując lub rozwiązując ciekawe zadania i zagadki.

Procedury bezpieczeństwa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie

Rodzicu, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce:

 1. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 2. Przekaż pracownikowi Poradni istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 3. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust.
 4. Dziecko zgłaszające się na badanie powinno być zaopatrzone w swoje przybory  do pisania    (długopis i ołówek).
 5. Po przybyciu do Poradni należy zdezynfekować ręce (rodzic i dziecko).
 1. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj,  że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 2. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki  na powitanie.
 3. Odwołaj wizytę w Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie stosować się do zaleceń służb sanitarnych  i lekarza.
wszystkie prawa zastrzeżone przez poradnia psychologiczno-pedagogiczna
STRONĘ ZAPROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA FIRMA SERVPARK