zdjecie programow

zdjecie sali

poradnia2023

DLA UCZNIÓW

 • Warsztaty integracyjne dla zespołów klasowych
 • Budujemy prawidłowe relacje w klasie → klasy I-III (2 godz.)
 • Chcę żyć zdrowo i wesoło - promocja zdrowego stylu życia → klasy I-III
 • Prawidłowa komunikacja interpersonalna w grupie pomaga rozwiązywać konflikty 
i zapobiegać agresji → kl. V –VIII SP i kl. III gim. – 4 spotkania po 2 godz.
 • Czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić? →kl. IV-VIII
 • Budowanie poczucia własnej wartości - 2 godz.
 • Stres - jak sobie z nim radzić? →kl. IV-VIII
 • Obniżony nastrój - czy to już depresja? → warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Bezpieczne korzystanie z Internetu. Mój wizerunek w sieci →kl. IV-VIII
 • Bezpieczne dziecko. Jak bronić się przed przemocą →kl. I-III
 • Chcę i potrafię się uczyć: poznaję swoje predyspozycje oraz techniki uczenia się → klasy V-VIII (4 godz.)
 • Jak planować i organizować czas na naukę w domu → klasy IV-V( 2 godz.)
 • Po co mi fizyka? Czyli w jakim celu chodzimy do szkoły (2 godz.) → kl. IV-VIII
 • Jak się uczyć? Efektywna nauka z wykorzystaniem mnemotechnik →kl. VI-VIII
 • Jesteś wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem? Poznaj swój styl uczenia się →kl. VI – VIII i III gim
 • Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wyboru szkoły i zawodu

 

DLA RODZICÓW

 • Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój psychofizyczny i emocjonalny dziecka
 • Racja czy relacja- budowanie dobrej komunikacji z nastolatkiem
 • Bajka relaksacyjna – w pracy z dzieckiem nadpobudliwym w domu
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka
 • Moje dziecko będzie uczniem – przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • Aby nauka czytania i pisania była przyjemnością → warsztaty dla rodziców uczniów klas I-III
 • Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące dzieci w wieku przedszkolnym do nauki pisania
 • Pierwszy dzień w przedszkolu może być radosny
 • Wspieranie dziecka w adaptacji w nowej szkole
 • Szczęśliwy umysł- jak rozbudzić motywację do rozwoju
 • Rozwijamy mózg dziecka - sprawiamy jemu i sobie przyjemność
 • Wspieranie dziecka w wyborze szkoły i zawodu
 • Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży
 • Bezpiecznie w sieci. Komputer i Internet
 • Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy
 • Rozwój mowy dzieci 3,4 letnich
 • Funkcje motoryczne narządów mowy w profilaktyce i terapii logopedycznej

 

DLA NAUCZYCIELI

 • Dziecko z ADHD w szkole – jak organizować pracę na lekcji, jak współpracować z rodzicami
 • Praca z uczniem zdolnym- techniki wspierania logicznego myślenia
 • Uczeń z dysleksją w szkole- praca na lekcji i trening ortograficzny z zastosowaniem mnemotechnik
 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole
 • Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela - przejawy, profilaktyka i radzenie sobie z objawami
 • Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów
 • Strategie korygujące trudne zachowania ucznia w szkole
 • Interpretacja diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach psychologiczno-pedagogicznych. Dostosowanie wymagań i warunków edukacyjnych w praktyce szkolnej
 • Budowanie przyjaznych relacji w szkole
  - nauczyciel- uczeń
  - nauczyciel- rodzic
  - nauczyciel- nauczyciel
 • Uczeń z zaburzenia emocji w szkole- strategie interwencyjne i wspierające
 • Piramida skutecznego wychowania: wartości, zasady, działanie
 • Małe dziecko – duża agresja

PONADTO OFERUJEMY

 •  Szkoła dla rodziców i wychowawców
  Rozpoznawanie i rozmawianie o uczuciach, stawiania jasnych granic, zachęcanie dzieci do współpracy, wspierania samodzielności i rozwiązywania problemów i konfliktów, uczenie samodyscypliny, uwalnianie od grania ról i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. Program rozwijania umiejętności wychowawczych jest w bazie programów rekomendowanych
 • Program wzmacniania rodziny
  Pozwala na pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, umiejętności życiowych u dzieci, a przede wszystkim więzi w rodzinie. W programie mogą wziąć udział dzieci w wieku 10-14 lat i ich rodzice. Program rozwijania umiejętności wychowawczych jest w bazie programów rekomendowanych
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci przejawiających lękowe postawy wobec świata zewnętrznego i rówieśników (grupa do 6 osób
 • Wiem jak się czuję, wiem jak się zachować –zajęcia prowadzone dla uczniów z trudnościami w relacjach społecznych kl. I-III (grupa do 6 osób)
 • Procesowe wspomaganie szkół i przedszkoli- diagnoza rozwojowa, współpraca przy opracowaniu planu rozwoju placówki
 • Udział w zespołach wychowawczych na terenie szkół- konsultacje indywidualne 
i grupowe, wsparcie przy opracowaniu IPET
wszystkie prawa zastrzeżone przez poradnia psychologiczno-pedagogiczna
STRONĘ ZAPROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA FIRMA SERVPARK