1 icon

Misja poradni

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna świadczy usługi na rzecz dziecka poprzez oddziaływanie na niego samego a także na jego środowisko (rodzinę, szkołę, rówieśników).

WIĘCEJ >

2 icon

Nasz zespół

Jesteśmy placówką publiczną, która udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom, rodzicom, nauczycielom.

WIĘCEJ >

3 icon

Galeria zdjęć

Celem poradni jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych.

WIĘCEJ >

DLA UCZNIÓW

 • Dobrze się czuję w swojej klasie. Zajęcia integracyjne i profilaktyka zachowań agresywnych
 • Budowanie poczucia własnej wartości → klasy VII i gimnazjum
 • Czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić
 • Chcę żyć zdrowo i wesoło - promocja zdrowego stylu życia → klasy I-III
 • Profilaktyka zachowań agresywnych → klasy V-VII i gimnazjum (10 spotkań)
 • Stres - jak sobie z nim radzić 
 • Zaburzenia depresyjne - czy może mnie to dotyczyć? → warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Chcę i potrafię się uczyć: poznaję swoje predyspozycje do zdobywania wiedzy oraz techniki uczenia się → klasy VII i gimnazjum (4 godz.)
 • Wzrokowiec, słuchowiec czy kinestetyk? Poznaj swój styl uczenia się 
→ klasy VI i VII
 • Trudna ortografia szybko nam do głowy trafia - trening ortograficzny → klasy IV-VII
 • Kształtowanie umiejętności poszukiwania i pozyskiwania zatrudnienia → szkoły
ponadgimnazjalne
 • Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wyboru szkoły i zawodu → klasy VII 
i gimnazjum
 • Właśnie to lubię robić – ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych → klasy VII 
i gimnazjum

 

DLA RODZICÓW

 • Mamo, tato nie mów do mnie lecz ze mną rozmawiaj - skuteczna komunikacja rodzic - dziecko
 • Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój psychofizyczny i emocjonalny dziecka
 • Moje dziecko ma dysleksję – jak mogę mu pomóc
 • Bezpiecznie w sieci. Komputer i Internet
 • Wspieranie dziecka w adaptacji w nowej szkole
 • Moje dziecko będzie uczniem – przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • Aby nauka czytania i pisania była przyjemnością → warsztaty dla rodziców uczniów klas I-III
 • Wspieranie dziecka w wyborze szkoły i zawodu
 • Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?
 • Rozwój mowy dzieci 3,4 letnich 
 • Jak wspierać prawidłowy rozwój mowy u dziecka
 • Prawidłowe oddychanie, prawidłowy słuch warunkiem właściwego rozwoju mowy 
– dla rodziców dzieci z młodszych grup przedszkolnych
 • Wady i zaburzenia mowy a dysleksja rozwojowa

 

DLA NAUCZYCIELI

 •  Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych – metody wsparcia
 • Dziecko z ADHD – współpraca z rodzicami, praca na lekcji
 • Nastolatek z depresją w szkole
 • Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera)
 • Jak pomóc uczniowi w radzeniu sobie ze stresem
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - interpretacja diagnozy i zaleceń
 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole 
 • Zdolny przedszkolak - jak z nim pracować?
 • Wypalenie zawodowe - przejawy, profilaktyka i radzenie sobie z objawami 
 • Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów
 • Zaburzone zachowania ucznia – behawioralne metody oddziaływania
 • Małe dziecko – duża agresja

PONADTO OFERUJEMY

 • Badania przesiewowe:
  - diagnoza rozwoju percepcyjno-motorycznego → uczniowie klas I
  - diagnoza umiejętności czytania ze zrozumieniem → uczniowie klas IV – VII
  - diagnoza ryzyka dysleksji → uczniowie klas I – III
 • Badania przesiewowe narządów słuchu, wzroku i mowy przy pomocy Platformy Badań Zmysłów
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów nieśmiałych, wycofanych w relacjach społecznych
  
→ dzieci w wieku od 6 do 8 roku życia
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z trudnościami w zachowaniu, impulsywnych 
z nadpobudliwością psychoruchową
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców program rozwijania umiejętności wychowawczych. (program rekomendowany przez ORE MEN)
 • Trening umiejętności dla dzieci z trudnościami w zakresie samokontroli- cykl 4 warsztatów wspomagających rozwój społeczno - emocjonalny dziecka i jego samokontrolę
 • Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli

  - diagnoza potrzeb szkoleniowych

  - opracowanie Rocznego Planu Wspomagania
wszystkie prawa zastrzeżone przez poradnia psychologiczno-pedagogiczna
STRONĘ ZAPROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA FIRMA SERVPARK