zdjecie programow

nasz zespol

poradnia2023

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głowniereprezentowaną przez Grażynę Kujawiak ; 95-015 Głowno, ul. Kościuszki 10.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust.1 lit. g RODO), wynikających z przepisów prawa m.in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, tj.:

a) diagnozowania dzieci i młodzieży, w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz wydania w w/w zakresie stosownych opinii i orzeczeń;

b) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

c) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

d) prowadzenia niezbędnej dokumentacji:

 - wykazu alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy,

- rejestru wydanych opinii i orzeczeń,

 - dokumentacji związanej z udzieloną pomocą.  

4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych, zależy od celu w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane oraz od obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzania danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz wewnętrznych regulaminów.

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: podmiotowi zapewniającemu asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

7.  Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dzieckanie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Podanie przez Państwa danych osobowychma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością jego wykonania.

wszystkie prawa zastrzeżone przez poradnia psychologiczno-pedagogiczna
STRONĘ ZAPROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA FIRMA SERVPARK