zdjecie programow

nasz zespol

poradnia2023

Procedury wydawania orzeczeń i opinii 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głownie diagnozuje  dzieci i młodzież uczęszczającą  do placówek oświatowych mających siedzibę w rejonie działania Poradni oraz dla dzieci mieszkających na terenie działania Poradni, które nie uczęszczają do przedszkola/szkoły.

Procedura  diagnozowania i wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się - dysleksja rozwojowa (trudności w czytaniu, dysortografia, dysgrafia), dyskalkulia

 1. Badanie psychologiczne, pedagogiczne i w razie potrzeby logopedyczne wykonywane jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.
 • diagnoza jest realizowana w trakciekilku spotkań;
 • czas trwania jednego badania psychologicznego/ pedagogicznego/ logopedycznego: 1- 2 godziny;
 • przebieg badania obejmuje: analizę dokumentów dziecka, wywiadz rodzicami, rozmowę z uczniem, testy pedagogiczne, testy psychologiczne, w razie potrzeby diagnozę logopedyczną;
 • jeżeli uczeń był badany poza naszą poradnią należy zwrócić się do dotychczasowej poradni o przekazanie dokumentacji diagnostycznej dziecka.
 1. W niektórych sytuacjach konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia lekarskiego 
  o stanie zdrowia dziecka.
 2. Diagnoza może zakończyć się stwierdzeniem dysleksji rozwojowej lub określeniem innych przyczyny zgłaszanych trudności w nauce.
 • po przeprowadzonych badaniach specjaliści omawiają z rodzicami/ prawnymi opiekunami lub pełnoletnim uczniemwyniki badań oraz udzielają zaleceń na temat  form pomocy dziecku/uczniowi.
 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościachw uczeniu się może zostać wydana nie wcześniej niż po ukończeniu klasy trzeciej 
  i nie później niż do końca nauki w szkole podstawowej.
 2. W przypadku uczniaszkoły  ponadpodstawowej  procedura przedstawia się następująco:
 • złożenie wniosku do dyrektora szkoły o zaopiniowanie potrzeby w przeprowadzeniu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji rozwojowej, dyskalkulii. Wniosek może złożyć:
 • nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów);
 • rodzice/prawni opiekunowie;
 • pełnoletni uczeń.
 • rada pedagogiczna szkoły wyraża swoją opinię na piśmie (opiniuje zasadność wykonania badań). 
 • dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej rodzicom/ prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi, 
 • rodzic/ prawny opiekun lub pełnoletni uczeń, ustala termin badań 
  w poradni właściwej dla danej szkoły. 
 • pozostałe procedury stosuje się bez zmian. 
 1. Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się obowiązuje przez cały okresnauki, niezależnie od etapu edukacji na którym się uczeń znajduje.

Procedura wydawania opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia 

 1. Zgłoszenie rodzica/prawnego opiekuna lub wniosek ze szkoły.
 2. Badanie psychologiczne, w razie potrzeby pedagogiczne i logopedyczne wykonywane jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.
 • diagnoza jest realizowana w trakciekilku spotkań;
 • czas trwania jednego badania psychologicznego/ pedagogicznego/ logopedycznego: 1- 2 godziny;
 • przebieg badania obejmuje: analizę dokumentów dziecka, wywiadz rodzicami, rozmowę z uczniem, testy psychologiczne, w razie potrzeby testy pedagogiczne i logopedyczne;
 • jeżeli uczeń był badany poza naszą poradnią należy zwrócić się do dotychczasowej poradni o przekazanie dokumentacji diagnostycznej dziecka.
 1. Wniosek rodzica/prawnego opiekuna o wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej wraz z dokumentacją określającą:
 • trudności w funkcjonowaniu uczniaw przedszkolu lub szkole (np. dokładny opis trudności na wniosku rodzica, opinia z placówki)
 • w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia– zaświadczenie lekarskie wg wzoru obowiązującego w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • opinię nauczycieli i specjalistówprowadzących zajęcia o funkcjonowaniu ucznia  szkole.
 1. Przeprowadzanie analizy funkcjonowania ucznia w zespole nauczycieli, specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej, rodziców/ opiekunów prawnych ucznia lub pełnoletniego ucznia.
 2. Wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej.

Procedura wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 1. Badanie psychologiczne, pedagogiczne i w razie potrzeby logopedyczne wykonywane jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia:
 • diagnoza jest realizowana w trakciekilku spotkań;
 • czas trwania jednego badania psychologicznego/ pedagogicznego/ logopedycznego: 1- 2 godziny;
 • przebieg badania obejmuje: analizę dokumentów dziecka, wywiadz rodzicami, rozmowę z uczniem, testy pedagogiczne, testy psychologiczne, w razie potrzeby diagnozę logopedyczną;
 • w zależności od powodu złożenia wniosku może być konieczne dostarczenie aktualnej dokumentacji medycznej o stanie zdrowia dziecka potwierdzające występowanie niepełnosprawności – zaświadczenie lekarskie;
 • jeżeli dziecko było badane poza naszą poradnią należy zwrócić się do dotychczasowej poradni o przekazanie dokumentacji diagnostycznej.
 1. 2.W przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola dostarczenie aktualnej opiniinauczyciela, wychowawcy, specjalistów prowadzących zajęcia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu.
 2. 3. Złożenie wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna do zespołu orzekającego, według  wzoru obowiązującego w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. 4. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i przeprowadzonych badań następuje rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii o WWR przez zespół orzekający działający w poradni. 
 4. 5.Wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju, następuje w ciągu 30 dni (lubw uzasadnionych przypadkach 60 dni) od dnia złożenia wniosku lub uzupełnienia dokumentacji.

Procedura  wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. Badanie psychologiczne, pedagogiczne i w razie potrzeby logopedyczne wykonywane jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia:
 • diagnoza jest realizowana w trakciekilku spotkań;
 • czas trwania jednego badania psychologicznego/ pedagogicznego/ logopedycznego: 1- 2 godziny;
 • przebieg badania obejmuje: analizę dokumentów dziecka, wywiadz rodzicami, rozmowę z uczniem, testy pedagogiczne, testy psychologiczne, w razie potrzeby diagnozę logopedyczną;
 • w zależności od powodu złożenia wniosku może być konieczne dostarczenie aktualnej dokumentacji medycznej o stanie zdrowia dziecka potwierdzające występowanie niepełnosprawności – zaświadczenie lekarskie;
 • jeżeli uczeń był badany poza naszą poradnią należy zwrócić się do dotychczasowej poradni o przekazanie dokumentacji diagnostycznej dziecka.
 1. Dostarczenie aktualnej opiniinauczyciela, wychowawcy, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem/uczniem o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu lub szkole. 
 2. W przypadku ucznia ubiegającego się o przyjęcie lub ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (szkoła branżowa, technikum) dostarczenie zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracyo braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie.
 3. Złożenie wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna do zespołu orzekającego, według wzoru obowiązującego w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i przeprowadzonych badań następuje rozpatrzenie wniosku o wydanie orzeczenia przez zespół orzekający działający w poradni.
 5. Wydanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub innej decyzji na piśmie następuje w ciągu 30 dni (lub w uzasadnionych przypadkach 60 dni) od dnia złożenia wniosku lub uzupełnienia dokumentacji.
 6. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na poszczególne etapy edukacyjne:
 • okres wychowania przedszkolnego/roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
 • I etap edukacji (obejmuje klasy I-III)
 • II etap edukacyjny (obejmuje klasy IV-VIII)
 • szkoła ponadpodstawowa.
 1. 8.Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczyć się w szkołach  do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 20. rok życia w przypadku szkoły podstawowej oraz 24. rok życia w przypadku szkoły ponadpodstawowej.

Procedura wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego/
o potrzebie rocznego obowiązkowego nauczania indywidualnego

 1. Badanie psychologiczne, pedagogiczne i w razie potrzeby logopedyczne wykonywane jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia:
 • diagnoza jest realizowana w trakciekilku spotkań;
 • czas trwania jednego badania psychologicznego/ pedagogicznego/ logopedycznego: 1- 2 godziny;
 • przebieg badania obejmuje: analizę dokumentów dziecka, wywiadz rodzicami, rozmowę z uczniem, testy pedagogiczne, testy psychologiczne, w razie potrzeby diagnozę logopedyczną;
 • w uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia można ograniczyć jej zakres lub ją pominąć;
 • jeżeli uczeń był badany poza naszą poradnią należy zwrócić się do dotychczasowej poradni o przekazanie dokumentacji diagnostycznej dziecka.
 1. Dostarczenie do poradni aktualnej dokumentacji medycznej o stanie zdrowia dziecka, zaświadczenia lekarskiego - według wzoru obowiązującego w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Dostarczenie aktualnej opiniinauczyciela, wychowawcy, specjalistów prowadzących zajęcia  o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.
 2. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe dostarczenie zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy, określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu.
 3. Złożenie wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna do zespołu orzekającego, według wzoru obowiązującego w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i przeprowadzonych badań następuje rozpatrzenie wniosku o wydanie orzeczenia przez zespół orzekający działający w poradni.
 5. Wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub innej decyzji na piśmie następuje w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku lub uzupełnienia dokumentacji. 
 6. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydawane jest na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny.

Procedura wydawania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 1. Badanie psychologiczne, pedagogiczne i w razie potrzeby logopedyczne wykonywane jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia.
 • w uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia można ograniczyć jej zakres lub ją pominąć;
 • jeżeli uczeń był badany poza naszą poradnią należy zwrócić się do dotychczasowej poradni o przekazanie dokumentacji diagnostycznej dziecka.
 1. Dostarczenie do poradni aktualnej dokumentacji medycznej o stanie zdrowia dziecka/ucznia oraz zaświadczenia lekarskiego - według wzoru obowiązującego w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Dostarczenie aktualnej opiniinauczyciela, wychowawcy, specjalistów prowadzących zajęcia o funkcjonowaniu  w przedszkolu lub szkole.
 3. Złożenie wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna  do zespołu orzekającego -według wzoru obowiązującego w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i przeprowadzonych badań następuje rozpatrzenie wniosku o wydanie orzeczenia przez zespół orzekający działającyw poradni.
 5. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.
 6. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane jest dla osób 
  z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim. Orzeczenie wydaje się na okres do 5 lat – od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 25 lat.
wszystkie prawa zastrzeżone przez poradnia psychologiczno-pedagogiczna
STRONĘ ZAPROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA FIRMA SERVPARK