zdjecie programow

nasz zespol

poradnia2023

wwr

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWR)
(Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych)

Kto może korzystać z tej formy pomocy?
Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głownie wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci:
- ze stwierdzoną niepełnosprawnością;
- na okres: od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole;
- zamieszkałych i/lub uczęszczających do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Miasta Głowna, Gminy Głowno, Miasta – Gminy Stryków.
Jakie dokumenty należy przygotować?
1. Pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka o rozpatrzenie sprawy przez Zespół Orzekający – wzór wniosku dostępny na stronie www i w sekretariacie Poradni.
2. Aktualne zaświadczenie (oryginał) od lekarza specjalisty (neurolog/ lekarz rehabilitacji/ ortopeda/ laryngolog/ okulista/ psychiatra) o stanie zdrowia dziecka - określające rodzaj niepełnosprawności.
3. Inna dokumentacja uzasadniająca wniosek, w szczególności opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego oraz wydane wcześniej orzeczenia lub opinie.
4. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna lub logopedyczna, obserwacja niezbędna do wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może zostać na wniosek rodzica przeprowadzona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst.jedn.:Dz. U. z 2021 r. , poz. 1082),
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),
– Rozporządzenie MEN dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017r., poz. 1635)
– Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 2061),
– Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199, z późn. zm.).

wszystkie prawa zastrzeżone przez poradnia psychologiczno-pedagogiczna
STRONĘ ZAPROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA FIRMA SERVPARK